A to Z: Yersinia Enterocolitis

A to Z: Yersinia Enterocolitis

See: Yersiniosis.