Important Information to Know During Our Campus Transformation — Read More

Summary Notice of Nondiscrimination

Rady Children’s complies with applicable state and federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people or treat them differently because of age, sex, economic status, educational background, race, color, religion, ancestry, national origin, sexual orientation, gender identity/expression, disability, medical condition, marital status, registered domestic partner status, genetic information, citizenship, primary language, immigration status (except as required by federal law) or the source of payment for care.

Full Notice of Nondiscrimination in English

Rady Children’s cumple con las leyes federales y estatales de los derechos civiles correspondientes y no discrimina, excluye o trata de manera diferente a las personas debido a la edad, sexo, situación económica, educación, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, orientación sexual, identidad  y expresión de género, discapacidad, condición médica, estado civil, situación de pareja registrada, información genética, ciudadanía, idioma, condición migratoria (excepto si lo requiere la ley federal) o la forma de pago para el cuidado médico.

In Spanish 

Rady Children’s អនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋននសហព័នធដដ្លសមរមយនិងមិនមានការររើសរអើសរលើមូលដ្ឋឋន ននពូជសាសន៍ ពណ៌សមបុរ សញ្ជាត្ិរដ្ើម អាយុ ពិការភាព ឬរេទ្។ Rady Children’s មិនត្ត្ូវបដ្ិរសធ ឬរាក់ទាក់រាប់រកពួករេផ្ទុយគ្នា រដ្ឋយសារដត្ពូជសាសន៍ ពណ៌សមបុរ សញ្ជាត្ិរដ្ើម អាយុ ពិការភាព ឬរេទ្រ ោះរ ើយ។

In Cambodian

Rady Children’s लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकाि क़ानून का पालन किता है औि जाधत, िंग, िाष्ट्रीय मूल, आयु, धिकलांगता, या ललग के आिाि पि भेदभाि नहीं किता है। Rady Children’s जाधत, िंग, िाष्ट्रीय मूल, आयु, धिकलांगता, या ललग के आिाि पि लोगों को बाहि या उनके साथ अलग तिह का बतााि नहीं किता है।

In Hindi

Rady Children’s ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. Rady Children’s tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

In Hmong

Rady Children’s ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਿੰਗ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਉਮਿ, ਅਸਮਿਥਤਾ, ਜਾਂ ਰਲੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਰਿਤਕਿਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਹੈ। Rady Children’s ਨਸਲ, ਿੰਗ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੂਲ, ਉਮਿ, ਅਸਮਿਥਤਾ, ਜਾਂ ਰਲੰਗ ਦੇ ਕਾਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੱਖਿਾ ਰਿਹਾਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਹੈ।

In Panjabi

Rady Children’s ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้มีการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ Rady Children’s ไม่ได้กีดกันผู้คน หรือเลือกปฏิบัติตามชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ

In Thai

Rady Children’s -ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա: Rady Children’s -ը իրավունքից չի զրկում մարդկանց կամ նրանց նկատմամբ ցուցաբերում այլ վերաբերմունք՝ հիմնվելով ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի վրա:

In Armenian

Rady Children’s 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。Rady Children’s 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

In Chinese

Rady Children’s は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。Rady Children’s は人種、肌の色、出身国年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

In Japanese

Rady Children’s 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Rady Children’s 은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

In Korean

هیچگونه تبعیضی هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، Rady Children’s اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد Rady Children’s ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.

In Farsi

Rady Children’s соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. [Name of covered entity] не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

In Russian

Sumusunod ang Rady Children’s sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang Rady Children’s ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

In Tagalog

Rady Children’s tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Rady Children’s không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

In Vietnamese