Important Information to Know During Our Campus Transformation — Read More

Language Services

If you need a medical interpreter to better communicate with your child’s health care providers, please ask your health care provider for assistance. Spanish-language interpreters are on site 6:30 a.m.-8:30 p.m., Monday through Friday; reduced staff are available on weekends and holidays from 8 a.m.-8 p.m

Telephone interpretation and video interpreting services (VRI) for more than 200 different languages are available at any time. Certified sign language (ASL) interpreters may be accessed through our VRI service on demand. A face-to-face ASL interpreter may be provided on site upon advanced notice. A TDD phone line (for the deaf) is available at 858-627-3002.

En Español

Si usted necesita un intérprete médico para  comunicarse mejor con los proveedores de salud de su hijo, por favor solicite asistencia de su proveedor de atención médica. Los intérpretes de español están en disponibles en las instalaciones lunes al viernes de  6:30 a 8:30 p.m., y los fines de semana y días feriados de 8:00 a 8:30 p.m. Llame al 858-966-4096 para más información.

Los servicios de Interpretación  vía telefónica y servicio de interpretación por video (VRI por sus siglas en inglés) para más de 200 diferentes idiomas están disponibles en cualquier momento.  Se puede tener acceso a Intérpretes certificados  en lenguaje de señas (ASL por sus siglas en inglés) a través de nuestro servicio VRI según  demanda. El servicio de un  intérprete de ASL  en persona puede ser proporcionado en las instalaciones si se solicita con anticipación. Una línea telefonía TDD (Dispositivo de Telecomunicaciones para sordos) está disponible al 858-627-3002.

Seleccione este enlace para tener acceso a la política del servicio de lenguajes.

Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 858-966-4096.

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 858-966-4096.

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 858-966-4096.

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 858-966-4096.

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 858-966-4096 번으로 전화해 주십시오.

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ.  Զանգահարեք 858-966-4096.

فارسی (Farsi)

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای
شما فراهم می باشد. با 4096-966-858 تماس بگیرید

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 858-966-4096.

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます858-966-4096 まで、お電話にてご連絡ください。

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  858-966-4096 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 858-966-4096

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 858-966-4096

ภาษาไทย (Thai)

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 858-966-4096.

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 858-966-4096 पर कॉल करें।